Играчи/The players

Първи турнир на системата Suliu
Кръг-сезон “Пролет” 2017 Дисциплини: Тенис на маса, Домино, Табла

ПОКАНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ
Аматьори и начинаещи

Познавате игрите Табла, Домино и тенис на маса, но дали разпознавате системата Suliu?
Присъединете се към турнира и ще ви запознаем с готовност.

  • От 8 май до 10 юни – квалификационен етап
  • От 13 до 19 юни – финали
    МЯСТО: Уранополи – Гърция;
    София, България или интерактивно чрез нашата виртуална платформа “Аз съм вашите ръце”

Абонаментите започват – 22 април 2017
Абонаментите завършват – 8 май 2017 г.

УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!
/ Награден фонд се събира от нашия благотворителен фонд /

През пролетта на 2017 г. “Пролет” ще продължи благотворителната си кауза, за да върне живота в Разбоишкия манастир и да възстанови уникалната стара църква, разположена в прегръдките на скалите над река Нишава, на около 75 километра от София.
25% от Наградния фонд ще бъдат кредитирани в манастира.
(Организаторите също така участват с дарения и доброволен труд)
Нашият призив е към  всеки, който иска да играе!
Абонирайте се за турнира, въпреки че няма да е лесно!
Получавате нови приятелства и допринасяте за  реставрирането на манастира!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС :
Кандидати за играчи – 0988 801 891, 0898 489 677

 

INVITATION FOR PLAYERS – Amateurs and beginners

You know the games Backgammon, Dominoes and Table tennis, but do you recognize the Suliu system ?

Join the tournament and we will introduce you willingly.

  • From 8-th may – 10-th June – Qualification stage
  • From 13-th – 19-th June – FinalsPLACE : Uranopoli – Greece; Sofia, Bulgaria, or interactively through our virtual platform “I am your hands”

Subscriptions start – 22 April 2017

Subscriptions finish – 8 May 2017

PARTICIPATION IS FREE OF CHARGE

/Prize Fund is gathered from our Charity fund/

Round-season ‘Spring’ 2017 will continue its charity cause to bring back the life in Razboishki monastery and to restore its unique old church located in the embrace of the rocks above Nishava river, at about 75 kilometers from Sofia.

25% from the Prize Fund will be credited to the monastery.  ( The organizers also participate with donations and volunteer labor ).

Our appeal to everyone who wants to play Subscribe for the tournament, although it won’t be easy!

 

You gain new friendships and contribute for the monastery!

 

CONTACT US: Candidats for players   –  0988 801 891,    0898 489 677