Доброволци/Volunteers

  Разбоишки манастир Въведение на Св.Богородица

razb.manastir

Oснован  през XIV век.,  и до днес като по чудо, манастирът пази старинната си църква, разположена на 50 м. над река Нишава, топло прегърната от голите скали на Тупанец–планина, сред многобройни тайнствени пещери. Именно  една от тях,  Свети Сава Сръбски използва за убежище по пътя му към Йерусалим в началото на XIII век.      

В началото  пещерите се населяват от строги монаси-аскети, търсещи уединение за обредите си. По-късно построяват и църквата.  

По време на турско робство  манастирът многократно дава подслон на хайдути.

Днес  Разбоишкият  манастир  е археологически паметник на културата. Община Годеч се старае да поддържа манастира , но средствата са недостатъчни. Манастирът има вече ток и вода, подменени са покривите. Предстои ремонт на монашеските килии и магерницата, укрепване на една от носещите стените на сградата, реставриране на входната порта на манастирския комплекс.

Накратко, това  е историята на манастира, оцелял през вековете, изграден и съхранен от предците ни с истинска  Вяра и Любов.

А сега  ни дава възможност  и ние  да изпитаме нашата Вяра и Любов.

Нека да ги проявим !

 


 

 Razboishki monastery

 

Founded in XIV century, as a miracle it has preserved its old church, located 50 meters above Nishava river in the warm embrace of the rocks of ‘Tupanec’ mountains along other mysterious caves. In one of those caves Saint Sava the Serbian found refuge on his way to Jerusalem in the beginning of XIII century.

At first stage the caves are inhabited from monks ascets searching quiet retreat to perform their sacred rituals. Later on the church is build as well .

During the ottoman rule the monastery often gives shelter to haidouts, fighters for freedom. Today Razboishki monastery is archeological monument of culture. Municipality of Godech puts effort to maintain the monastery , but they lack resources and funds.

The monastery is already electrified and has fresh water. Roofs are renewed and replaced . It is forthcoming the repearing of the monastic cells and the kitchen, strengthened one of the main building walls and the restoration of the entrance gate of the monastery complex. In brief, this is the story of this monastery, survived during the centuries , build and preserved from ancestors with true Faith and Love.

 Now we have the opportunity to test our Faith and Love And to manifest it !