Регламент/Regliament

   СУЛЮ – Регламент

    Ι. Турнир по настолни игри „Средец, Уважаван и Любим” – СУЛЮ
a. Мисия на турнира
b. Кои сме ние
c. Игри
d. Уникална Турнирна схема
e. Личният състезателен протокол (ЛСП)
f. Цикличност на турнира
g. Тайминг на кръг-сезоните
h. Кой може да участва
i. Правото на Дубльор
j. Правото на Капер
k. Правото на Реми
l. Игрални комплекти
m. Етикет на турнира
n. Дрескод, Хералдика, Герб
o. Съдийство
p. Голямото табло, Зона без електроника
q. Шута на турнира
r. Картони
s. Разпределение на Наградния фонд
t. Класиране по нации
u. Благотворителност
v. Финансиране
w. Партньори
x. Доброволци
y. Дарители
z. Турнирната гаранция
а.а Тайният победител


    ΙΙ. Мисия на турнира

Настолните игри трябва да подкрепят положителното начало у хората, а не
низшите им хазартни и състезателни инстинкти.

 – Кои сме ние

Ние сме Вол, Тигър, Заек и Дракон, Прасе, Плъх, Zмия и Кон. „Сулю” е
асоциация в обществена полза.

 – Игри

Шах, табла, домино, го, морски шах, египетска дама, и подобни; както и техните
производни. Също тенис на маса.

 – Уникална Турнирна схема

а/ Не елиминации, а обединявания. Когато се подреди класирането от даден
кръг, първият и последният се обединяват в отбор за следващия кръг; втори с
предпоследен, и т.н.
б/ Колкото стартират, толкова и финишират;
в/ Започваш сам, завършваш с отбор;
г/ Силните помагат на слабите.

 – Личният състезателен протокол

Всеки състезател, получава състезателен номер, състезателни чехли, и формуляр,
в който вписва резултатите си. По този Протокол, се отчита рейтинга на
състезателя, за да получи съответната част от Наградния фонд.

 – Цикличност на турнира
Турнирът СУЛЮ се провежда в четири кръг-сезона:
„Зима”, „Пролет”, „Лято”, „Есен” . . . и пак „Зима”.

 –  Тайминг на кръг-сезоните
Всеки кръг-сезон има 2 етапа:
а/ Етап за квалификации – 2 месеца.
Изиграват се игрите PRIMI и SECUNDI в удобно за играчите време, място и
форма.
б/ Състезателен етап – 1 месец.
В два уикенда се провеждат три тура:
а/ първи уикенд, I тур: QUARTI – отбори по 4 души;
б/ втори уикенд, сутринта II тур: OCTAVI – отбори по 8 души;
в/ след обяд, III тур : SQUADRI-FINALE – отбори по 16 души.

 – Кой може да участва
Всеки, който иска да играе по системата SULIU, и е в състояние да спазва
Регламента, може да кандидатства. Организаторите имат право да откажат участие по свои съображения. Основатели на турнира по право участват, за да
дават личен пример как се прилагат принципите на SULIU.

 

   ΙΙΙ. Правото на Дубльор

Всеки играч-титуляр има правото да бъде заместен от свой Дубльор, който играе
под неговия състезателен номер.

 

   IV. Правото на Капер

Всеки може да си наеме играч, който да играе за него – Капер.
За целта, плаща му входната такса. А спечеленото делят както се договорят.
Няма ограничение за броя на Каперите.

 

   V. Правото на Реми

Всеки играч има право да поиска служебно равенство срещу когото и да било, без
да дължи обяснение. Получава го.

 

   VI. Игрални комплекти

Организаторите осигуряват всички комплекти игри и аксесоари. Но по взаимно
съгласие, играчите може да играят и с техни комплекти.

 

    VII. Етикет на турнира

Всички участващи в турнирите СУЛЮ разговарят помежду си официално,
сдържано и минимално. Незабавна реакция на всички подавани от организаторите
сигнали. Безусловно приемане на отсъждания от организаторите. Играчите по
всеки начин съдействат, за да има добър ред и хармония в игралната зала. Груби
нарушения на етикета могат да доведат до отстраняване от залата или от
турнира.

 – Дрескод и Хералдика
Всички играчи в общите зали са по специални пантофи/чехли, с чисти чорапи или
боси, но с чисти нозе. Носят бадж “Състезателен Номер”.
„Подхвърлям чехлата” е същото като „Хвърлям ръкавицата”.
Преди игра си казват един другиму : „Да си пожелаем успех.”
След игра : „На добър път. Ще се видим на финала.”

Герб
Герб, лого на Турнира по настолни игри СУЛЮ е „Охлюв, Чехла и Сърце”.

 – Съдийство
Самите играчи решават спорните ситуации със средствата на честността и
благородството. Ако има нужда, отсъждат организаторите.

 – Зона без електроника
При игрите в обща зала, резултатите от срещите и каскадното групиране на
отборите по схемата се отбелязват на Голямо табло, с предварително нанесени името на турнира, кръга-сезон, турнирната схема и символичното ситуиране на
победителите.
В игралната зала не се ползват електронни устройства, включително и от страна
на организаторите. Всякакви мобилни устройства и други, които смущават
звуковата атмосфера в залата са изключени.

 

  VIII. Шутът на турнира

Също и Глупака на турнира – това е водещият, конферансието.
Има сравнително голяма свобода на словото, но от време на време Коменданта го
изгонва от залата с червен картон.

 

   IX. Картони

Ползваме Жълт, Червен и Зелен картон.

 

   X. Разпределение на Наградния фонд

Наградният фонд е в пари, предмети и услуги. 10% се заделят за
благотворителния фонд на турнира. По 30% се полагат на всеки от трите
финиширали екипажа. Вътре в рамките на екипажния дял, 50% е за тримата
първи, 8% е за последния, и 42% за дванайсетте по средата.

 

   XI. Класиране по нации

Ако в турнира стартира отбор събран на локален принцип, схемата ще размества
играчите в най-различни формации. Но накрая, по ЛСП-тата, ще се калкулира
общия резултат на оригиналния отбор. И ще се класира спрямо други такива
отбори. ЛСП отразява индивидуалното класиране на всеки играч, независимо от
формациите през които преминава.

 – Благотворителност
Всеки кръг-сезон има благотворителна кауза, за която се заделят 10% от
Наградния фонд.

 – Финансиране
Турнирът се финансира от входни такси на играчите, собствен кетъринг, продажба
на подходящи стоки и услуги, съпътстващи събития /търгове, томболи, изложби/,
дарения и проекти.

  – Партньори
Важна част от структурта на СУЛЮ са Партньорите. Те се поканват в
зависимост от спецификата на съответния кръг-сезон.

 – Доброволци
Приемат се доброволци за няколко от дейностите.

 – Дарители
За да бъде осигурен Наградния фонд, турнирът разчита на значително
финансиране от дарения, особено за благотворителната кауза.

– Турнирната гаранция
Всеки стартирал финишира. Всеки финиширал получава дял от Наградния фонд.
Минималният дял 100% покрива входната такса.

 – Официален език на турнира СУЛЮ
Български. Всякакви документи и материали се изготвят на български език, след
което може да се превеждат и пригаждат на други езици. Шрифтът на турнира е
тази стара кирилица.

 – Тайният победител
Този абзац се казва само устно.

 

29 Януари 2017 година,  София,  БЪЛГАРИЯ                        : SULIU   www.suliu.org

 


   SULIU – REGLIAMENT

a. Mission of the tournament

b. Games

c. Unique Tournament Scheme

d. The Personal Racing Protocol

e. Tournament Cycling

f. Timing round the seasons

g. Who can participate?

– The Right of a Duplicator

– Capper’s right

– Draw’s right

– Gaming kits

– Tournament ethics and morality

– Dressing and Heraldry

– Judging

о. Zone without Electronics

p. Ttournament Jam

– Cartons/Cards

– Distribution of the prize pool

– Ranking by nation and individual

– Tournament Guarantee

– The Secret Winner

  – Mission of the tournament

Mutual acquaintance and unification of strong and weak, big and small, smart and stupid, hardworking and lazy, old and young, eastern and western. Because we all in our innermost being carry the same souls.

  – Games

The suliu system is suitable for all games.

Unique Tournament Scheme not elimination, but mergers. When ranking the rankings from a given round, the first and the last team join in the next round; first and last, second with the one before the last etc.

  – The Personal Racing Protocol

Each player receives racing slippers and a form to record their results. This protocol takes account of the player’s rating in order to receive a relevant portion of the prize pool.

  – Tournament Cycling

The Suliu tournament is held in four round-season per year: “Winter”, “Spring”, “Summer”, “Fall”

  – Timing round the seasons

Each round of the season has two stages:

Qualification stage – two months. The ‘PRIMI’ and ‘SECUNDI’ games are played at a time, place and shape convenient for players.

General games – 1 weekend

a / first day: QUARTI – teams of four people

b / second day: ‘OCTAVI’ – teams of eight people after noon: ‘SQUADRI’-FINALS – teams of 16 people.

  – Who can participate?

Anyone who wants to play on the SULYU system can apply. The event tournament organizers are involved to give a personal example of how to apply the principles of SULIU.

  – The Right of a Duplicator

Each player-holder has the right to be replaced by his own Dual Player who plays under his race number

  – Capper’s right

Everyone can hire a player to play for him – Capper. The winnings divide as they agree. There is no limit to the number of Cappers.

  – Draw’s right.

Each player has the right to request and obtain official equality against anyone. The formula is as follows: “Please for a Draw!”. – “You have it brother / sister!”

  – Gaming kits

Organizers provide all the complete games and accessories. By mutual agreement, players can also play with their sets.

  – Tournament ethics and morality

All the Sulliums involved in the tournaments talk to each other officially, with restraint and minimal. Players all help to have good order and harmony in the gaming room

  – Dressing and Heraldry

All players in the general halls put on special slippers, with pure socks or barefoot, with clean feet. They wear a badge with a number. “Throw the slipper” is the same as “throw the glove”.

Before playing, they say to one another: “Good luck to everyone!”

After a game: “Have a nice journey, I’ll see you in the final.”Coat of arms and logo of the tournament is: “Snail, Cheer and Heart”

  – Judging

The adversaries themselves resolve the disputed situations with the means of honesty and nobility

  – Zone without electronics

No electronic devices  are used in the gaming room.

  – Tournament jam

Also the fool of the tournament – this is the lead. there is a lot of freedom of speech, but from time to time Comandante throws him out of the hall with a red card.

  – Cartons/Cards

We use Yellow, Red and Green Cardboard

  – Distribution of the prize pool

The prize pool is in money, items and services. It gathers with requests to noble donors. 25% will be credited to the tournament charity fund. 25% will be awarded to each of the three teams who have reached the finals.

  – Ranking by nation and individual

If the tournament starts a team that is collected locally, the scheme will shuffle the players into a variety of formations. Finally, the personal racing protocols will calculate the total score of the original team and qualify against other teams. The Personal Competitive Protocol reflects the individual ranking of each player, regardless of the formations they pass through.

  – Tournament Guarantee

Not every candidate is accepted, but each started player finishes. Each finisher receives a stake from the Prize Fund.

  – The Secret Winner

This paragraph is worded only verbally