Документи и сертификати/Documents

Асоциация по настолни игри “Средец, Уважавам и Любим”има издадени документи в две регистрации:

– Министерството на правосъдието – като юридическо лице с нестопанска цел за обществено облагодетелстване.

– Министерство на културата – като културна организация. “СУЛЮ – Средец, уважаван и любим” има административно задължение да публикува всички съществени обстоятелства на своя статут и дейност.

 


 

 

  Court decision for Suliu-HRaL establishment  two registrations:

– To the Ministry of Justice – as a non-profit legal entity for public benefit.

– To the Ministry of Culture – as a cultural organization.

“SULIU- HRaL – Heart, Respect and Love” Association has an administrative obligation to publish all the essential circumstances of its status and activity

Изтегли оттук