Екипът/The team

Мисията на Асоциацията по настолни игри “Средец, Уважаван и Любим – SULIU” е да подкрепя положителното начало на хората чрез игри и личен пример.

Основателите се превръщат в коменданти на кръговите сезони на турнира Suliu-HRaL.

Освен това, всеки от тях води и полезна допълнителна дейност.

 


 

Suliu-HRaL mission is to support people’s positive beginnings through games and a personal example.

The founders become Commendats of the round-seasons of the Suliu-HRaL Tournament.

In addition, each of them guides and useful additional activity.

 

 

the crew